2020

Syncasso
Cash-verslag

2020 was ondanks de pandemie een goed jaar voor Syncasso. Onze financiële stabiliteit zorgde ervoor dat we onze plannen ongewijzigd konden realiseren. We hebben het jaar met een positief bedrijfsresultaat afgesloten.

Foto nabuurschap

Bestuursverslag

2020 was een uitdagend jaar. We hebben laten zien dat we ons snel weten aan te passen aan de veranderende omstandigheden en hebben nieuwe manieren gevonden om samen te werken. Onze opdrachtgevers en debiteurklanten hebben niet of nauwelijks hinder ondervonden van de veranderingen. Ondanks alle beperkingen realiseerden we de meeste doelen uit ons businessplan 2020. Hoewel we onze omzetdoelstelling moesten verlagen vanwege de tijdelijke terugloop van opdrachten, hebben we 2020 afgesloten met een positief resultaat. De pandemie heeft ons geraakt, maar heeft ons ook veel opgeleverd. Zo lanceerden we slimme, datagestuurde innovaties, gingen we nieuwe en betere samenwerkingen aan in de schulddienstverleningsketen en mochten we onze relaties met opdrachtgevers allemaal voortzetten.

Businessplan 2020

Voor ons businessplan 2020 ontwikkelden we drie thema’s die samen de kwaliteit van onze dienstverlening voor al onze stakeholders bepalen. Binnen het thema Proces & Mens zijn onze geautomatiseerde workflows doorontwikkeld om onze persoonlijke incassobenadering verder te versterken. Het thema Concurreren & Excelleren richtte zich op het continu verbeteren van onze dienstverlening. Binnen ICT & Data lag de focus op een toekomstbestendige en veilige infrastructuur en de ontwikkeling van datagestuurde innovaties.

Kerncijfers

Omzet

2020
2019

EBITDA

2020
2019

Bedrijfsresultaat

2020
2019

Balanstotaal

2020
2019

Balanstotaal conform BFT

2020
2019

Eigen Vermogen

2020
2019

Solvabiliteit

2020
2019

Liquiditeit

2020
2019

Totaal geïncasseerd

x miljoen

Uitgebrachte dagvaardingen

x duizend

Betaalde griffierechten

x miljoen

Uitgebrachte exploten

x duizend

Klachten

Bezoekers website

x duizend

Nieuwe dossiers

in 2020

171.429

Afgesproken regelingen

in 2020

103.405

Inbound calls

in 2020

162.529

Belangrijke ontwikkelingen gerechtsdeurwaardersbranche

2020 was een belangrijk jaar voor de toekomst van de gerechtsdeurwaardersbranche. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben in een convenant afspraken gemaakt die de kwaliteit van de beroepsgroep in de toekomst waarborgen. Op het gebied van wetgeving werden er grote stappen gezet. Zo is de langverwachte invoering van de Vereenvoudiging van de Beslagvrije voet op 1 januari 2021 van kracht gegaan. Voor debiteurklanten is dat een enorme verbetering. Daarnaast zijn de wijzigingen in het beslag- en executierecht gefaseerd ingetreden.

Foto nabuurschap

Ons team

Vanaf 15 maart 2020 was het opeens muisstil op onze vestigingen. Niemand had kunnen voorspellen dat we maanden later nog steeds vanuit huis zouden werken. Dit vraagt om veel aanpassingsvermogen. Hoe houd je het Syncasso-gevoel levend? En hoe zorg je dat mensen zich blijven ontwikkelen? Dankzij de inzet van ons team en slimme online tools hebben we samen gezorgd voor een probleemloze overgang naar volledig werken vanuit huis.

Partnership met onze opdrachtgevers

Samen kom je verder. Dat bleek ook in 2020. De samenwerking met onze opdrachtgevers is - ondanks de beperkingen van de pandemie - verbeterd en versterkt. Video-vergaderen bleek een kans om elkaar nog sneller en gemakkelijker te vinden. En dankzij online meetings konden we meer relaties uitnodigen voor onze inspiratiesessies. Alle opdrachtgevers met aflopende overeenkomsten in 2020 kozen opnieuw voor Syncasso.

Maatschappelijk commitment

We Cash. We Care. Onze visie op het creditmanagementvak zie je terug in alles wat we doen. We nemen het voortouw op het gebied van sociaal maatschappelijk incasseren. De schuldenproblematiek oplossen lukt ons niet alleen. Daarom maken we ons hard voor samenwerking in de brede schulddienstverleningsketen. We zijn partner van de Nederlandse Schuldhulp Route om debiteurklanten in een zo vroeg mogelijk stadium in contact te brengen met schuldhulpverlening. Maar wat als iemand niet geholpen wil worden? Om inzicht te krijgen in de achtergronden van deze zogenaamde zorgmijders zijn we samen met Kredietbank Nederland een onderzoek gestart.

Debiteurklanten

Incasseren doen we altijd met aandacht voor de debiteurklant. Betalingsachterstanden gerelateerd aan Corona zijn zorgvuldig individueel beoordeeld en coulant behandeld. In 2020 hebben we onze AI-voorspelmodellen verbeterd om de betaalcapaciteit van de debiteurklant nog beter te voorspellen. Duizenden debiteurklanten abonneerden zich op onze debiteurennieuwsbrief waarin we belangrijke incasso-onderwerpen op een laagdrempelige manier uitleggen. Tenslotte zijn we erin geslaagd om een begrijpelijke dagvaarding te ontwikkelen die door alle kantongerechten is geaccepteerd.

Vrouw

Innovatie

We geloven dat creditmanagement altijd beter kan. Daarom investeren we voortdurend in innovatie. In 2020 ontwikkelden we samen met Stichting ABC een dagvaarding die begrijpelijk is voor laaggeletterden: een mijlpaal in de verbetering van begrijpelijke incassocommunicatie. Ook lanceerden we een PSD2 betaaloplossing: Syncasso Goed Geregeld, een doorbraak in betalingsregelingen op maat. Daarnaast hebben we een schuldhulpverlening-portaal, SHV Online, ontwikkeld om de informatie-uitwisseling met schuldhulpverleningsorganisaties te versnellen en verbeteren.

Foto Compliance en security

Compliance en security

Syncasso legt de lat hoog. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat we breed gecertificeerd zijn. We beschikken over een ISAE 3402 Type II Assurance voor de beheersing en betrouwbaarheid van onze (financiële) processen. Daarnaast zijn we gecertificeerd voor ISO 9001|2015 voor kwaliteitsmanagement en ISO 27001|2017 voor informatiebeveiliging. In 2020 voegen we de Social Responsible Credit Management (SRCM) normering daar aan toe. Met deze concrete normering maken we zichtbaar, meetbaar en toetsbaar waar Syncasso altijd al voor heeft gestaan. ‘We care’ is hiermee volledig verankerd in ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Financiën

2020 was een onzeker jaar. Opdrachtgevers waren terughoudend met het overdragen van vorderingen, waardoor de instroom van nieuwe opdrachten in het tweede kwartaal sterk terugliep. Onze omzetdoelstelling voor 2020 werd daardoor niet gerealiseerd. Dankzij overheidssteun en kostenbeheersing behaalden we toch een positief resultaat. Daarnaast boden onze opgebouwde voorzieningen ruimte voor investeringen in onderzoek, innovatie en vernieuwing van onze ICT-infrastructuur.

Constructieve samenwerking team, opdrachtgevers en ketenpartners
Strategische partner schulddienstverleningsketen
We kijken met vertrouwen uit naar 2021

Vooruitblik en dank

De inzet van ons team en de constructieve samenwerking met onze opdrachtgevers en ketenpartners zorgen ervoor dat we met vertrouwen uitkijken naar 2021. We verwachten dat 2021 zich bedrijfseconomisch herstelt naar het niveau van voor 2020. Syncasso ontwikkelt zich steeds meer als strategisch partner in de schulddienstverleningsketen. Op termijn verwachten we dat de gerechtsdeurwaarder de regierol in het schuldendomein op zich neemt om problematische schulden te voorkomen.

Board Members Board Members

Bestuursverslag

In 2020 lieten we zien dat we ons snel kunnen aanpassen aan de beperkingen van de pandemie. Omdat onze ICT-infrastructuur er al op was voorbereid om plaatsonafhankelijk samen te werken, konden we snel schakelen naar volledig thuiswerken. Met virtuele sociale activiteiten – van pub quizzen tot fitness lessen - bleef het Syncasso-gevoel ook thuis in stand. Onze collega’s hebben alle zeilen bijgezet zodat onze opdrachtgevers en debiteurklanten niet of nauwelijks hinder ondervonden van de veranderingen. Bovendien zijn de nieuwe manieren om virtueel samen te werken ons zo goed bevallen dat we die ook in de toekomst blijven gebruiken.

Positief bedrijfsresultaat

Financieel gezien was 2020 een onzeker jaar. De pandemie heeft een negatief effect gehad op de voorziene omzet voor 2020. De instroom van nieuwe opdrachten liep in het tweede kwartaal van 2020 sterk terug. Onze opdrachtgevers waren aan het begin van de pandemie en de eerste lockdown terughoudend met het nemen van incassomaatregelen. Ook waren de rechtbanken gesloten. Daarnaast had de pandemie een positief effect op het betalingsgedrag van debiteurklanten. Vanaf het derde kwartaal kwamen de opdrachten weer terug op het verwachtte niveau. De verminderde omzet konden we compenseren door tijdig op de kosten te sturen en door overheidssteun. Hierdoor hebben we toch een positief bedrijfsresultaat gerealiseerd.

2020 was een uitdagend jaar, maar terugkijkend zijn we vooral trots. Trots op de inzet, betrokkenheid en aanpassingsvermogen van ons team. Daarom zien we 2021 met veel vertrouwen en energie tegemoet.

Businessplan 2020

Proces & Mens

Door verdere ontwikkeling van onze workflows zijn zowel onze doorlooptijden als onze persoonlijke incassobenadering verder verbeterd. Dankzij verdere automatisering van onze processen kunnen we onze energie nu steken in zaken waar we echt waarde toevoegen en met empathie, passie en creativiteit het verschil maken. Continu verbeteren is onze mentaliteit. Ons team is nieuwsgierig hoe het anders kan, effectiever, sneller, kwalitatief beter. Vanuit de verschillende teams zijn verbetertrajecten geïnitieerd en gerealiseerd die van meerwaarde zijn voor zowel de debiteurklant, de opdrachtgever als voor Syncasso.

Concurreren & Excelleren

We willen het morgen nog beter doen voor onze opdrachtgevers. Vanuit begrip voor de situatie van de debiteurklant, grip op voorspelbare resultaten en door onze datagestuurde scoremodellen. We leggen effectief contact met debiteurklanten door gesegmenteerde, persoonlijke, begrijpelijke en motiverende incassocommunicatie. We hebben het gebruiksgemak voor de debiteurklant verhoogd. Ook hebben we nog meer invulling gegeven aan onze Care-activiteiten als een van de koplopers in de ontwikkeling van de SRCM (Social Responsible Credit Management) normering en door ons nieuwe Schuldhulpverleningsportaal, SHV Online.

ICT & Data

Opdrachtgevers verwachten dat we realtime data uitwisselen waardoor ze een integraal en eenduidig beeld hebben. We zorgen ervoor dat we daarbij voldoen aan alle huidige en toekomstige security eisen. Om dit duurzaam te realiseren is onze ICT-architectuur dynamisch en toekomstbestendig. Het gebruiksgemak van debiteurklanten is verhoogd door aanpassingen aan onze website, Dossier Online en de introductie van Syncasso Goed Geregeld. We maken optimaal gebruik van de kracht van data door op basis van scoremodellen de processen aan te sturen en de resultaten te analyseren. Daarmee maken we de toegevoegde waarde per processtap inzichtelijk en kunnen we onze processen en workflows optimaliseren.

Belangrijke ontwikkelingen gerechtsdeurwaardersbranche

Convenant

KBvG en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben in een convenant afgesproken om de continuïteit, kwaliteit en onafhankelijkheid van de beroepsgroep in de toekomst te waarborgen. Onderdeel van de afspraken is dat er regelmatig overleg plaatsvindt en dat de positie van gerechtsdeurwaarders beter wordt meegenomen bij de totstandkoming en wijziging van wetgeving. Het convenant bevestigt het belang van de beroepsgroep als onmisbare schakel tussen rechtspraak en maatschappij.

Beslag- en executierecht

In 2020 zijn de wijzigingen in het beslag- en executierecht gefaseerd van kracht geworden. In drie fasen wordt het bestaansminimum van debiteurklanten beter beschermd en de inzet van beslag- en executie uitsluitend als pressiemiddel voorkomen. Op 1 oktober 2020 werd de eerste fase van kracht, dit houdt in dat er in beginsel geen beslag meer wordt gelegd op de inboedel als de kosten van verkoop hoger zijn dan de opbrengsten. Fase II is van kracht geworden per 1 januari 2021 en regelt dat bij een bankbeslag ook rekening moet worden gehouden met de beslagvrije voet. Zo komen mensen niet onder het bestaansminimum en houden zij geld over om van te leven. Vanaf 1 april 2021 is de derde en laatste fase van kracht. Het wordt makkelijker om beslag te leggen op een auto of aanhangwagen. Het beslag wordt in het kentekenregister vermeld. Dit beschermt de koper tegen een verkoper die zijn voertuig dat onder beslag is wil verkopen. Naar verwachting leidt de herziening van het beslag- en executierecht tot minder beslagleggingen. Ons eigen team Opleiding en Training heeft speciale trainingen en e-learnings ontwikkeld om ervoor te zorgen dat onze collega’s de nieuwe regelgeving op tijd tot in detail beheersen.

Vereenvoudiging beslagvrije voet

De langverwachte wet vereenvoudiging beslagvrije voet is per 1 januari 2021 van kracht gegaan. Een enorme mijlpaal, want vereenvoudiging was keihard nodig. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar de deurwaarder geen beslag op mag leggen. Voortaan wordt de beslagvrije voet van debiteurklanten geautomatiseerd vastgesteld. Verder zorgt de introductie van een coördinerende gerechtsdeurwaarder voor een betere coördinatie van beslagactiviteiten bij een samenloop van verschillende beslagen. De nieuwe wet heeft grote impact op onze processen. Een team van specialisten heeft maandenlang gewerkt aan de implementatie in onze IT-systemen. We zijn trots dat we het project voor 1 januari 2021 konden afronden waardoor we ruim op tijd alle applicaties en de bijbehorende communicatie hebben kunnen aanbieden aan onze debiteurklanten.

BTAG-tarieven

De toegezegde aanpassing van de BTAG-tarieven op basis van de aanbevelingen van de commissie Oskam is voorlopig uitgesteld vanwege de pandemie. De verwachting is dat deze per 1 juli 2021 in werking treedt.

Ons team

Persoonlijke ontwikkeling

De mensen bij Syncasso maken het verschil. We vinden het dan ook belangrijk om continu te investeren in hun persoonlijke ontwikkeling met opleidingen, trainingen, mentoring en coaching. We monitoren de bijdrage van elke collega aan de teamprestaties en linken dat aan hun persoonlijke ontwikkeling. Zo identificeren we talent en helpen we om dat verder te ontwikkelen.

Gelukkig kan dat ook vanuit huis. Opleiding en training schakelde snel over op E-learnings om het kennisniveau op peil te houden en onze mensen voor te bereiden op onder andere de vereenvoudigde beslagvrije voet en het vernieuwde beslag- en executierecht. De prestaties van collega’s maken we elke week via intranet bekend en worden met veel likes en felicitaties ontvangen.

Daarnaast maken al onze collega’s gebruik van de online-opleidingen en -trainingen van GoodHabitz. In 2020 zijn hiervoor 7.298 lesbezoeken geweest en 759 deelname- en toets-certificaten behaald.

Diversiteit

Een sterk team is een divers team. Daarom vormt de samenstelling van ons personeelsbestand een afspiegeling van de maatschappij. Eind 2020 was de verdeling mannen/vrouwen bij Syncasso 44%/56%. 43% van de medewerkers is jonger dan veertig jaar, 57% ouder dan veertig jaar. Ook vind je op de werkvloer mensen van uiteenlopende culturele achtergronden. Collega’s spreken onder andere Duits, Frans, Engels, Fries, Spaans, Turks, Arabisch, Berbers/Tamazight en Kantonees. Dat is fijn voor debiteurklanten die het moeilijk vinden om in het Nederlands onder woorden te brengen waar ze over bellen. Onze collega’s kunnen in dit geval in een veel andere talen helpen om een betalingsprobleem op te lossen.

Incassocoaches

Incasseren is mensenwerk. Onze incassomedewerkers maken het verschil door echt contact te maken met debiteurklanten en de juiste vragen te stellen. Daarom investeren we veel in het ontwikkelen communicatievaardigheden. In 2020 gingen onze incassomedewerkers aan de slag met een incassocoach om debiteurklanten nog beter te leren begrijpen en daarbij de nieuwste communicatietechnieken te gebruiken.

Thuiswerken

Dankzij onze ICT-infrastructuur ging de overgang naar volledig thuiswerken probleemloos. Maar om goed te functioneren is ook persoonlijk contact nodig. Hoe houd je ook thuiswerkend het Syncasso-gevoel in stand? We zijn trots op de inzet en betrokkenheid van alle collega’s. Hoewel we niet kunnen wachten om elkaar weer in het echt te zien, hebben we er samen het beste van gemaakt. Ons intranet Syntranet werd intensief gebruikt voor contact en verbinding. Daarnaast lanceerden we de Heads Up: een wekelijkse digitale nieuwsbrief voor collega’s. Verder ontstonden er veel mooie sociale initiatieven. Collega’s kwamen samen tijdens virtuele fitness lessen, pub quizzen en lunches. Ook werd er een eigen wandelcompetitie gestart in de wandel-app Ommetje. Helaas kon het Syncasso Familiefestival ter ere van ons 5-jarig bestaan niet doorgaan. We kijken ernaar uit om dit – zodra het kan – alsnog met elkaar te vieren.

Partnership met onze opdrachtgevers

Uitdagingen

De pandemie had ook gevolgen voor onze samenwerking met opdrachtgevers. Elkaar even ontmoeten voor operationeel-, tactisch- of strategisch- overleg was er niet meer bij. Gelukkig waren we al snel gewend aan online overleggen. We hebben in 2020 ook de eerste virtuele workshops en inspiratiesessies georganiseerd voor de teams van onze opdrachtgevers. Samen met onze opdrachtgevers zijn we creatief omgegaan met de uitdagingen van 2020. Dat heeft ons partnership nog verder versterkt.

Groeisessies

We geloven dat je samen verder komt. Onze groeisessies zijn daar een mooi voorbeeld van. In deze sessies bespreken we met opdrachtgevers hoe we maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in onze werkwijze kunnen benutten. Ook kunnen we gezamenlijk optrekken om maatschappelijke, politieke en juridische knelpunten aan de orde te stellen. In 2020 organiseerden we goed bezochte groeisessies over creditmanagement & Corona en de Praktische toepassing van A.I. voor creditmanagement.

Pilots met opdrachtgevers

We hebben samen met opdrachtgevers onderzocht of onderdelen van onze incassobenadering ook waarde toevoegen als die veel eerder in het incassoproces worden ingezet. Onze inzichten over begrijpelijke communicatie zijn succesvol gebruikt om al in het debiteurenbeheerproces van onze opdrachtgevers oplossingen te bereiken. Zo leverde de toevoeging van een motivatiekaart met iconen een extra response op van ruim 35%. Hiermee werd het risico op een afsluiting voorkomen.

Kiezen voor Syncasso

In 2020 werden de portefeuilles van een aantal belangrijke opdrachtgevers opnieuw aanbesteed. In deze aanbestedingen werden we grondig getoetst op onze toegevoegde waarde. We zijn er heel trots op dat we de aanbestedingen allemaal hebben gewonnen en bestaande samenwerkingen met Syncasso vernieuwd zijn.

Maatschappelijk commitment

Richting geven

Syncasso wil richting geven aan de ontwikkeling van het creditmanagementvak. We steken veel energie in het op gang brengen en houden van het maatschappelijk debat over schulden en armoede. Daarom zijn onze directieleden vertegenwoordigd in de besturen van creditmanagement-brancheverenigingen. Onze CEO Michael Brouwer is eind 2020 door de ledenraad gekozen als voorzitter van de KBvG. Onze Social Responsibility Officer Paul Otter is bestuurslid van de KBvG en onderhoudt goede contacten met onze partners in het sociale- en maatschappelijke domein.

Maatschappelijke verbondenheid

In de schulphulp zijn veel goede initiatieven. Veel van deze initiatieven opereren echter los van elkaar. En dat is zonde. Want samen sta je een stuk sterker. Daarom maken we ons hard voor samenwerking in de brede schulddienstverleningsketen. Door de krachten te bundelen, kunnen we een veel grotere bijdrage leveren aan de oplossing van de brede schuldenproblematiek.

Afgelopen jaar zijn we partner geworden van de Nederlandse Schuldhulp Route en hebben we ons ingezet voor de doorontwikkeling van Schuldenwijzer. Als eerste grote gerechtsdeurwaardersorganisatie hebben we een convenant voor collectief schuldenregelen gesloten met NVVK. Verder koppelen we ons eigen schuldhulpverleningsportaal SHV Online aan het Schuldenknooppunt van NVVK en zijn we partner in het Nederlands Instituut voor Betalingsregelingen.

In de toekomst zien we een regierol voor de deurwaarder in het schuldendomein. Met een coördinerend gerechtsdeurwaarder als centraal aanspreekpunt voor alle betrokken partijen in de schulddienstverleningsketen. Het fundament hiervoor is afgelopen jaar al gelegd in de werkwijze voor de nieuwe vereenvoudigde beslagvrije voet.

Schuldenaanpakken.frl

We willen debiteurklanten in een zo vroeg mogelijk stadium in contact te brengen met schuldhulpverlening. Toch zijn er mensen met problematische schulden die geen schuldhulp zoeken of niet accepteren. Hoe kunnen we zorgen dat deze ‘zorgmijders’ wel hulp zoeken of accepteren? Deze vraag was het uitgangspunt voor ons onderzoek in samenwerking met Kredietbank NL. Afgelopen jaar lanceerden we Schuldenaanpakken.frl, een pilot met debiteurklanten rondom Leeuwarden. De resultaten van de pilot laten een verontrustend beeld zien van het aantal zorgmijders. In 2021 gaan we dit verder onderzoeken en hopen we meer inzicht te krijgen in de omvang en motieven van deze groep.

Debiteurklanten

Maatwerk

Oplossingen voor betalingsachterstanden moeten haalbaar zijn. Daarom stemmen we onze boodschap, oplossing, toon en het communicatiekanaal altijd af op de betaalcapaciteit en de situatie van de debiteurklant. We maken hiervoor gebruik van onze AI-voorspelmodellen die we voortdurend verbeteren. Onze voorspelmodellen controleren aan het begin van elke nieuwe fase in het incassoproces (minnelijk, gerechtelijk, executie) of de debiteurklant een Niet-Kunner, een Regelaar of een Niet-Willer is. Op basis daarvan bieden we een passende oplossing. In 2020 hebben we nieuwe data-elementen toegevoegd aan ons scoremodel Verhaalscore om de betaalcapaciteit nog nauwkeuriger en betrouwbaarder te voorspellen. Onze laatste innovatie Syncasso Goed Geregeld zorgt voor een doorbraak in betalingsregelingen op maat. Op basis van PSD2 bankrekeninginformatie rekenen we uit welk bedrag de debiteurklant maandelijks kan betalen om zijn achterstand op te lossen. De ene maand wat minder, de andere maand wat meer. Op die manier is een betalingsregeling veel beter vol te houden.

Corona en coulance

Betalingsachterstanden veroorzaakt door de Corona-pandemie beoordelen we individueel en behandelen we coulant met betaalpauzes en langlopende betalingsregelingen. . Wij vinden dat debiteurklanten die een zorgbonus verdiend en ontvangen hebben die vrij moeten kunnen gebruiken. We hebben onze opdrachtgevers dan ook geadviseerd om geen beslag te leggen op de zorgbonus. Het was fijn om te zien dat onze opdrachtgevers daar volledig achterstaan.

Video-bellen

Door de pandemie moesten we al onze vestigingen sluiten voor bezoekers. Ook onze collega’s van het contact center werken vanuit huis. Om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan voeren onze gerechtsdeurwaarders geen gesprekken meer aan de deur. Daarom hebben we video-bellen toegevoegd aan de manieren waarop debiteurklanten met ons in contact kunnen komen. Want elkaar ook ‘zien’ helpt om elkaar beter te begrijpen.

Begrijpelijke incassocommunicatie

We maken ons hard voor begrijpelijke incassocommunicatie. In 2020 hebben we de uitkomsten van ons wetenschappelijk onderzoek Lezen ≠ Begrijpen toegepast in onze communicatie met debiteurklanten. Van nieuwe uitleganimaties om ingewikkelde incasso-onderwerpen binnen één minuut uit te leggen tot de ontwikkeling van een nieuwe dagvaarding in samenwerking met de stichting ABC. Deze dagvaarding - die ook voor laaggeletterden toegankelijk en begrijpelijk is – is in de praktijk getoetst bij alle kantongerechten in Nederland en overal geaccepteerd.

Nieuwsbrief voor debiteurklanten

We hadden al een maandelijkse nieuwsbrief voor opdrachtgevers en ketenpartners. Maar nog niet een speciaal voor debiteurklanten. In 2020 zijn we daarmee gestart. Dankzij deze nieuwsbrief kunnen we belangrijke incasso-onderwerpen op een laagdrempelige en begrijpelijke manier uitleggen en onder de aandacht brengen. We geven bijvoorbeeld informatie over de Nederlandse Schuldhulp Route en uitleg over loonbeslag en de nieuwe beslagvrije voet. Duizenden debiteurklanten hebben zich afgelopen jaar gratis geabonneerd. En dat aantal blijft groeien.

Innovatie

Klantgericht innoveren

Vernieuwingen worden altijd gedreven door onze opdrachtgevers, debiteurklanten en ketenpartners. Want innovaties kunnen pas slagen als ze aansluiten bij hun behoeftes. Daarom organiseren we onder andere Groeisessies met onze opdrachtgevers en partners. Tijdens deze sessies sparren we over onderwerpen die impact hebben of krijgen op onze creditmanagementactiviteiten. Zo is bijvoorbeeld het idee voor Syncasso Goed Geregeld ontstaan.

Goed Geregeld

Met Syncasso Goed Geregeld ontwikkelden we in 2020 de eerste effectieve PSD2 creditmanagementtoepassing. PSD2 is de nieuwe Europese wet voor online betaalinitiatie- en rekeninginformatiediensten van consumenten en bedrijven. De debiteurklant geeft Syncasso toestemming om een overzicht te maken van zijn of haar betaalrekeningen, eventueel bij meerdere banken. Syncasso Goed Geregeld berekent vervolgens op basis van dit overzicht een betalingsregeling die meebeweegt met de persoonlijke financiële situatie van de debiteurklant. We houden rekening met toekomstige verplichtingen en wat de debiteurklant maandelijks kan missen voor de aflossing van de schuld. Zo houdt hij genoeg over voor zijn levensonderhoud en vaste lasten. Het resultaat: meer geslaagde betalingsregelingen en minder stress voor de debiteurklant.

Begrijpelijke dagvaarding

Begrijpelijke taal helpt bij het oplossen van schulden. Bij Syncasso zijn we daarom op een missie om incassocommunicatie voor iedereen begrijpelijk te maken. In 2020 hebben we samen met Stichting ABC een dagvaarding ontwikkeld die begrijpelijk is voor laaggeletterden. En met succes. De nieuwe dagvaarding is geaccepteerd door alle rechtbanken. Het sjabloon is nu kosteloos beschikbaar voor andere gerechtsdeurwaarderskantoren en de advocatuur. Veel collega kantoren en advocaten hebben hier al gebruik van gemaakt en een voorbeeld van de begrijpelijke dagvaarding ontvangen.

Vernieuwing infrastructuur

In 2020 is conform ons ICT-Masterplan de basis gelegd voor een toekomstbestendige ICT-infrastructuur op basis van Azure. De inrichting in Azure is ontwikkeld om real time uitwisseling op dataveldniveau tussen interne en externe applicaties te realiseren. De ICT-omgeving wordt tevens voorbereid om optimaal gebruik te maken van Artificial Intelligence en Machine Learning.

SHV Online

We zetten ons in voor samenwerking in de schuldhulpdienstverleningsketen om meer schulden op te lossen en problematische schulden te voorkomen. Jaarlijks krijgen we duizenden informatieverzoeken van schuldhulpverleners en bewindvoerders. De beantwoording van deze verzoeken kost veel tijd. En hoe langer het duurt, hoe groter de kans op problematische schulden voor de debiteurklant. Om de doorlooptijd te versnellen heeft ons team Coördinatie Schuldhulpverlening in 2020 het schuldhulpverleningsportaal SHV Online ontwikkeld. SHV Online biedt schuldhulpverleners en bewindvoerders 24/7 een compleet en actueel overzicht van de achterstanden die bij Syncasso in beheer zijn. Als volgende stap koppelen we ons SHV online met het NVVK-Schuldenknooppunt.

Compliance en security

Certificeringen

Bij Syncasso hebben we grip op onze systemen en processen en stellen we hoge eisen aan onze dienstverlening. Onze certificeringen vormen het tastbare bewijs. Syncasso heeft een ISAE 3402 Type II Assuranceverklaring van een Register EDP-auditor voor haar risicomanagement. En is naast de normen voor kwaliteit van KBvG gecertificeerd voor ISO 9001|2015 voor kwaliteitsmanagement en ISO 27001|2017 voor informatiebeveiliging. Hiervoor zijn het hele verslagjaar interne en externe audits uitgevoerd.

Social Responsible Credit Management

Syncasso is al jaren koploper op het gebied van sociaal verantwoord incasseren. We vinden het belangrijk dat (potentiele) opdrachtgevers, partners en ons team goed en objectief inzicht hebben in hoe Syncasso presteert op alle onderdelen van maatschappelijk betrokken creditmanagement. Daarom zijn we één van de koplopers in de ontwikkeling van de SRCM (Social Responsible Credit Management) normering. We zien deze normering niet alleen als een kwaliteitsimpuls voor het werkveld, maar ook als een manier om de onderlinge samenwerking binnen de keten te verbeteren.

SRCM richt zich niet alleen op sociaal verantwoord incasseren, duurzaamheid en vergroening, maar ook op de rol en plaats in de samenleving van gerechtsdeurwaarders en hun samenwerking met opdrachtgevers en ketenpartners in de schulddienstverlening. Met deze concrete normering maken we zichtbaar, meetbaar en toetsbaar waar Syncasso altijd al voor heeft gestaan. ‘We care’ is hiermee volledig verankerd in ons kwaliteitsmanagementsysteem. In mei 2020 is de startkwalificatie voor de SRCM-normering aan Syncasso verleend. In Q2 van 2021 zijn de audits afgerond en is Syncasso gecertificeerd voor Social Responsible Credit Management.

Ambtshalve toetsing

Onze interne processen en dagvaardingen zijn allemaal aangepast naar de richtlijnen van de Ambtshave toetsing. We hebben daarnaast met LOVCK en de Raad voor de Rechtspraak de knelpunten die onze opdrachtgevers ervaren rondom de ambtshalve toetsing bespreekbaar gemaakt. Onze inzichten hebben we samen met de KBvG vertaald in het rapport ‘Knelpunten inzake Ambtshalve Toetsing’. De interne evaluatie van de Rechtspraak heeft door onder andere het sluiten van de Rechtbanken i.v.m. COVID-19 helaas vertraging opgelopen.

Financiën

Omzet en Resultaat

Door de pandemie hebben we onze omzetdoelstellingen voor 2020 niet gerealiseerd. Dankzij adequate kostenbeheersing en overheidssteun konden we uiteindelijk toch een positief resultaat realiseren.

Over 2020 is een bruto omzet resultaat gerealiseerd van € 20,9 miljoen. Ten opzichte van 2019 is de gerealiseerde bruto omzet resultaat met ca. 23% gedaald. Ondanks de daling van de omzet hebben we in 2020 een positief resultaat voor belastingen kunnen realiseren. Dankzij de eerdergenoemde focus op kostenbeheersing zijn de bedrijfskosten gedaald ten opzichte van vorige jaren. Het resultaat voor belastingen over 2020 bedroeg ruim € 2,0 miljoen. Dat biedt voldoende ruimte om investeringen te blijven doen in onze ICT-infrastructuur, onderzoek en innovatie.

Liquiditeit en Solvabiliteit

De ratio’s voor de liquiditeit en de solvabiliteit zijn verbeterd ten opzichte van vorig jaar. De liquiditeit bedraagt ultimo 2020 3,87 (2019: 2,27) en de solvabiliteit 80% (2019: 74%). Beide ratio’s zijn berekend conform de systematiek van het Bureau Financieel Toezicht op basis van de verslagstaten. Aan de met de bank overeengekomen ratio’s is voldaan.

Investeringen

In 2020 is meer dan in voorgaande jaren geïnvesteerd in de vernieuwing van onze ICT-infrastructuur, zoals voorzien in ons ICT-Masterplan. In 2021 bouwen we hierop voort. Verdere investeringen in data driven creditmanagement, digitalisering, kennis van debiteurklanten en de toepassingen daarvan zijn ook in 2021 gepland. Op basis van de huidige en verwachte liquiditeit kan Syncasso de gewenste investeringen uit eigen middelen financieren.

Vooruitblik & dank

Strategisch partner

Syncasso ontwikkelt zich als strategische partner in de schulddienstverleningsketen. We zijn betrokken bij de Nederlandse Schuldhulp Route, Schuldenwijzer en het NVVK-convenant voor collectief schuldenregelen. Daarnaast koppelen we ons schuldhulpverleningsportaal SHV Online aan het Schuldenknooppunt van NVVK en stellen we onze kennis van PSD2 beschikbaar aan het Nederlands Instituut voor Betalingsregelingen. Verder initiëren we wetenschappelijk onderzoek naar Duurzaam Betaalgedrag en effectieve interventies om betaalgedrag duurzaam te beïnvloeden. Als de maatregelen vanwege de pandemie het toelaten, vervolgen we ons onderzoek naar de omvang en argumenten van zorgmijders om schuldhulpverlening af te wijzen. Op termijn verwachten we dat de gerechtsdeurwaarder de regierol in het schuldendomein op zich neemt om problematische schulden te voorkomen. Met een coördinerend gerechtsdeurwaarder per debiteurklant als het centrale aanspreekpunt voor de hele schulddienstverleningsketen.

Bedrijfseconomisch

We verwachten dat 2021 zich bedrijfseconomisch herstelt naar het niveau van voor 2020. Vooropgesteld dat de economische omstandigheden als gevolg van de pandemie niet ernstig verslechteren. Bij het opstellen van dit verslag was de instroom van nieuwe opdrachten stabiel op het verwachte niveau en hebben we grip op onze kosten.

2020 was een uitdagend jaar voor Syncasso. Een jaar dat we uiteindelijk met een positief resultaat afsloten. Met ruimte voor mooie innovaties en nieuwe samenwerkingen. Dankzij de inzet van ons team en de constructieve samenwerking met onze opdrachtgevers, ketenpartners en leveranciers kijken we met vertrouwen uit naar 2021.

We Cash.
We Care.